Home

ผมมีความตั้งใจที่ จะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการขายประกับชีวิต ให้กับสมาชิกทีสนใจที่จะเข้าเรรียน คอสนี้ เพื่อที่จะนำไปใช้ได้จริงในอนาคต